D E T A Y [KAPAT]
İnsanî Erdemler Eğitim Programı
 
İnsani Erdemler; insanı ve cemiyeti ayakta tutan, cemiyetin her ferdi tarafından benimsenen vazgeçilmez değerlerdir.

“İNSANÎ ERDEMLER EĞİTİM PROGRAMI” NEDİR?

 

 “İnsanî Erdemler”, her ferdin uymak zorunda oldu

ğu, bütün toplum tarafından da benimsenen ve güzel sayılan; doğruluk, iyilik ve yardımseverlik gibi özelde her ferdin, genelde de toplumun huzuru ve mutluluğunu amaçlayan, insana ait üstün ahlâkî niteliklerdir.

 

“İNSANÎ ERDEMLER EĞİTİM PROGRAMI”NIN AMACI

 

Bizler, KALEM EĞİTİM KURUMLARI olarak, çocuklarımızın zihinlerini faydalı bilgiyle doldururken ve onları eğitirken, gönüllerini de sevgiyle doldurup onların güzel ahlâk sahibi bir fert olarak yetişmeleri için, kuruluş tarihimiz olan 2000 yılından bu yana okulumuzda İNSANÎ ERDEMLER EĞİTİM PROGRAMI adı altında bir eğitim faaliyeti yürütmekteyiz.

Bu faaliyet ile çocuklarımızın güzel davranışlar kazanıp, idealleri uğrunda yaşarken erdem sahibi birer Türk genci olmalarını hedefliyoruz.

Bu çalışma; çocuklarımızın güzel davranışları kazanıp, idealist ve ahlâklı birer Türk genci olmalarında kendilerine ışık tutacaktır.  

Öğrencilerimizin millî ve manevî değerlerimizi öğrenebilmeleri, bu değerlerin manevi ikliminde ahlâklarını güzelleştirebilmeleri, sağlam karakterli ve sağlam kişilikli birer insan olabilmeleri ve en önemlisi de; bu değerlere sahip çıkabilmeleri için, her yıl yapmış olduğumuz İnsanî Erdemler Eğitim Programımız, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında da, geliştirilmiş biçimiyle uygulamaya konulmuştur.

 

İŞLEYİŞİ

 

İnsanî Erdemler Eğitim Programı’nın okulumuzdaki işleyişi, şu şekildedir:

a) İnsanî Erdemler Eğitim Komisyonu tarafından, eğitim yılı başında belirlenen konular, alt başlıklar halinde detaylandırılarak sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenlerimiz vasıtasıyla öğrencilerimize ve velilerimize duyurulmakta; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz tarafından gönderilen, üretilen, (makale, şiir, hikâye, resim, karikatür, mektup v.b.) konuyla ilgili çalışmalar, komisyon tarafından değerlendirilerek, seçilen evraklar birer çalışma kitapçığı ve kaynak durumuna getirilmekte ve her sınıfımıza birer adet bu çalışma kitapçıklarından verilmektedir.

b) Kitapçıklarımız Anaokulu 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş, 1.2.3. sınıflar, 4.5. sınıflar ve 6.7.8. sınıflar kategorilerinde olmak üzere 6 gurupta hazırlanmaktadır. Her gurup kendi içinde, kendi yaş seviyesine uygun kitapçıklar hazırlar. Bu kitapçıklarımız, öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğiyle hazırlanmakta ve güzel neticeler alınmaktadır. Elbirliğiyle yapılan çalışmalar, öğrencilerimize çok güzel davranışlar kazandırmaktadır. Konunun hazırlık safhasındaki çalışmalar öğrencilerimizin araştırma yapmalarına, metotlu çalışma becerisi kazanmalarına ve yeni bilgiler öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Hazırladığı konuyu sunma, sınıfta o konunun tartışmasını yapma; ifade kabiliyetlerini geliştirip, topluluk önünde rahatça konuşabilmelerini sağlamaktadır. Sonunda öğrendiği doğru bilgilerle gönlü ve ruhu aydınlanmakta, ahlâkı daha da güzelleşmektedir.

 

c) Her gün birinci dersten önce yapılan yirmi dakikalık okuma saatimizin Perşembe ve Cuma sabahları bu kitapçıktan seçilen çalışmaların öğrencilerimizle birlikte okunmasına ve değerlendirilmesine ayrılmaktadır.

 

d) Sınıflarda yapılan bu çalışmanın yanı sıra, her ayın sonunda, o ayın İnsanî Erdemler konusuyla ilgili öğrencilerimiz tarafından hazırlanan sahne gösterisi de İnsanî Erdemler Eğitim Programının diğer uygulamaları arasında yer almaktadır.

 

        Bizler, böyle güzel ahlâklı nesiller yetiştikçe

 

                                                                             yarınlara daha bir umutla bakıyoruz,

                                                                                                                istikbâle emin adımlarla yürüyoruz.

 

 

KARDEŞ AİLE PROJESİ NEDİR?

 

KALEM EĞİTİM KURUMLARI’nın kurulduğu yıldan beri takip ettiği eğitim felsefesinin en belirgin özelliği “insan, öğrenci ve aile merkezli” olmasıdır.

KALEM EĞİTİM KURUMLARI, çocuklarımızın sadece öğretimiyle değil, aynı zamanda eğitimiyle de yakından ilgilenmektedir.

 

      Yetiştirmek istediğimiz öğrenci modeli;

§ Millî ve manevî değerlerine bağlı,

§ Millî tarih ve kültür bilincine sahip,

§ Sorumluluk sahibi,

§ İnsanî erdemleri zihninde şuurlaştırmış, bu şuuru davranışlarına yansıtmış,

§ Mâzi, hâl ve istikbâl dengesini kurmuş, geçmişten gelen tecrübelerin ışığında yeniliklerle ve yeni projelerle zamanı ve istikbâli şekillendirme bilinciyle hareket eden öğrencilerdir.

 

Bu bilincin öğrencilerimizde oluşabilmesi için, onların sadece entelektüel ve akademik yönlerinin gelişmesine değil, duygusal, hissî ve sansualist yönlerine de hitap etmemiz gerektiğinin farkındayız.

 

İşte bu bilinçten hareketle kurumumuz 2005 senesinde bu yana, Kalem’e özgü, orijinal, sosyal amaçlı eğitim projelerinin en önemlilerinden olan “Kardeş Aile Projesi”ni hayata geçirdi.

 

A)     ÖĞRENCİ AÇISINDAN KARDEŞ AİLE PROJESİ’NİN AMAÇLARI

 

Kardeş Aile Projesi, öğrenci, öğretmen ve aile merkezli olup, sosyal amaçlı bir eğitim projesidir. Bu projede öğrenci ile ilgili psikolojik, pedagojik, sosyolojik ve ahlâkî amaçlar şöyle sıralanabilir:

 

aa. Psikolojik Amaçlar

1.  Öğrenciyi haz ve elem prensibinden yola çıkarak, hissî (efective), yani sansualist yönden geliştirerek, öğrencinin cömertlik, yardımseverlik, hâmilik gibi erdemleri yaşamasını sağlamak ve cimrilik, kibir gibi psikolojik yapımızı ve ahlâkî niteliklerimizi olumsuz etkileyecek duygulardan uzak durmasını sağlamak.

2.  Sosyal psikoloji kurallarına göre öğrencinin kardeş aile ziyareti sonrasında sosyal etkileşim sonuçlarını gözlemlemek.

 

ab. Pedagojik Amaçlar

1. Öğrencinin irade (volantary) gelişimine yardımcı olmak.

2. Öğrencinin biriktirdiği harçlıklarıyla kardeş ailesine yardımcı olması sağlanıp, öğrencinin sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlamak.

3. Öğrencinin bu ve benzeri projelerle, gelecekte mükemmel bir insan olmasını sağlamak.

4. Öğrencinin varlığı-yokluğu bilip, tanıyıp, sahip olduğu imkânların kıymetini bilmesi, israftan uzaklaşmasını sağlamak.

5. Hep varlık sahibi olanlarla değil, mağdur, fakir olanlarla da tanışıp, yakınlaşıp, hemhâl olup (empati oluşturup) gelecekteki toplumsal barışa katkıda bulunmasını sağlamak.

 

ac. Sosyolojik Amaçlar

1. Öğrencinin toplumsal gelişimine yardımcı olmak.

2. Öğrencinin yaşadığı toplum içerisinde gelecekte maddî ve manevî yönden sağlam karakterli bir birey olmasını sağlamak.

3. Öğrenciyi yaşadığı toplumun değer yargılarıyla tanıştırmak ve hayatını bu değer yargıları üzerine kurmasını sağlamak.

4. Öğrencinin kendi yaşadığı birincil grup (aile) yapısı dışında da farklı birincil grup yapısının olduğunun farkına varmasını sağlamak.

 

ad. Ahlâkî (Etik) Amaçlar

1.  Öğrencinin ahlâkî gelişimine yardımcı olmak.

2.  Öğrencinin erdemler etiğine uygun bir yapı kazanmasını sağlamak.

3.  Öğrencinin yaşadığı toplumun ahlâk kurallarını tanımasını sağlamak.

4.   Öğrencinin evrensel etik kurallarını tanımasını sağlamak.

 

B)  ÖĞRETMEN AÇISINDAN KARDEŞ AİLE PROJESİ’NİN AMAÇLARI

Projenin başarıyla gerçekleşmesi ve istenen hedeflere ulaşabilmesinde en önemli görev öğretmene düşmektedir. Bu projede öğretmen ile ilgili psikolojik, pedagojik, sosyolojik ve ahlâkî amaçlar şöyle sıralanabilir:

 

ba. Psikolojik Amaçlar

1. Öğretmenin duygusal yönünün daha da kuvvetlenmesine yardımcı olarak; öğretmenin bu duygusallığı öğrenciye aktarmasını sağlamak.

2. Öğretmenin gelişen duygusallığının karşısında yaptığı mesleğin bir “Tanrı Sanatı” olduğunun farkına varmasına yardımcı olmak ve mesleğinin yüceliğine göre hareket etmesini sağlamak.

 

bb. Pedagojik Amaçlar

1. Öğretmenin iradî yönden kuvvetlenerek, bu gücü öğrenciye de aktarmasını sağlamak.

2. Öğretmenin takım ruhu anlayışıyla çalışarak disiplinli bir çalışma ortaya koymasını sağlamak.

3. Öğretmenin gelecekle ilgili doğru vizyon sahibi olmasını temin etmek.

 

bc. Sosyolojik Amaçlar

1. Kardeş ailenin ziyareti esnasında aileyi bilgilendirmek için, öğretmenin psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve ahlâkî konularla ilgili bilgisinin arttırılmasını sağlamak.

2. Türk toplumunun sosyal, iktisâdi yapısını daha yakından görüp, tanıyıp, bilerek öğrencilerini geleceğe daha donanımlı yetiştirmesini sağlamak.

 

bd. Ahlâkî (Etik) Amaçlar

1. Öğretmenin ahlâkî yönden artı ve eksilerini görmesini sağlamak.

2. Öğretmenin erdemler etiğine göre özeleştiri yapabilmesini sağlamak.

3. Öğretmenin yaşadığı toplumun ahlâk kurallarını en üst seviyede özümsemesini sağlamak.

 

C)  VELİ AÇISINDAN KARDEŞ AİLE PROJESİ’NİN AMAÇLARI

Projenin öğrenciye kavratılabilmesinde okul dışındaki en önemli ayağı veli oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu projenin işletilmesinde ve geliştirilmesinde veli ile ilgili psikolojik, pedagojik, sosyolojik ve ahlâkî amaçlar şöyle sıralanabilir:

ca. Psikolojik Amaçlar

1.    Velinin, bir aileye yardımcı olmanın verdiği huzuru, mutluluğu yaşayarak, psikolojik yönden kendisini iyi hissetmesini sağlamak.

cb. Pedagojik Amaçlar

1. Velinin maddî ve manevî anlamda yardıma muhtaç bir ailenin sorumluluğunu hissetmesi sağlanarak, velide sorumluluk bilincinin kuvvetlenmesini sağlamak.

cc. Sosyolojik Amaçlar

1. Velinin bu projeye maddî anlamda katılmasının sonucunda, velinin maddî yönden sahip olduğu değerlerin kıymetini bilmesini sağlamak.

2.  Velinin, sosyolojik açıdan toplumda farklı durumlarda (maddî ve manevî yönden) yaşayan aileleri tanımasını sağlamak.

3.  Sürekli bir etkileşim içerisinde olan aile ve toplumda, velinin kuvvetlenen ahlâkî kuralları sayesinde, toplumun da manevî değerlerinin yükselmesini sağlamak.

 

cd. Ahlâkî (Etik) Amaçlar

1. Velinin yaşadığı toplumun ahlâkî değerlerinin farkına varmasını sağlamak.

2. Velinin farkına vardığı ve kardeş aile projesi sayesinde sürekli canlı tuttuğu etik değerlerini çocuğuna aşılamasını sağlamak.

 

D)  KARDEŞ AİLE AÇISINDAN PROJE’NİN AMAÇLARI

Projenin uygulama merhalesindeki iki ayağından biri “kardeş aile”dir. Bu projedeki amaç, öğrencinin duygusal ve irade gelişimine katkıda bulunmak olduğu kadar aynı zamanda önleyici rehberlik eğitimi çerçevesinde kardeş aile seçilmiş aileye de psikolojik, pedagojik, sosyolojik ve ahlâkî açıdan katkıda bulunabilmektir. Dolayısıyla aile açısından projenin amaçları şöyle sıralanabilir:

da. Psikolojik Amaçlar

1.      Bu proje sayesinde ailenin duygu dünyasının gelişimine yardımcı olmak.

2.      Bu proje ile duygu dünyası gelişen ailenin, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesini sağlamak.

 

db. Pedagojik Amaçlar

 

1. Bu proje sayesinde ailenin maddî ve manevî anlamda toplum içerisinde yalnız olmadığını hissetmesini sağlamak.

2. Manevî yönden huzurlu olan anne-babanın, bu durumu çocuklarına da yansıtarak ailenin sağlam temeller üzerine oturmasını ve bu şekilde yürümesini sağlamak.

3. Önce aileyi oluşturan anne-babanın eğitimine önem vererek, ailenin çocuklarının eğitiminin her türlü merhalesine katkıda bulunulması.

 

dc. Sosyolojik Amaçlar

1. Bu projede aile ile ilgili öncelikle hedeflenen, ailenin maddî olduğu kadar manevî yönden tatmininin sağlanmasıdır. Bu da öğrencilerle beraber ziyarete giden öğretmenlerin engin tecrübeleriyle gerçekleşmektedir. Aileye manevî yönden destek verilmekte ve ailelerin sorunlarıyla yakından ilgilenilmektedir.

2. Ailenin maddî yönden sıkıntısının giderilmesi ve hayatını idame ettirebilmesi için günlük ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak.

3. Toplumda fakir-zengin ayrımında bir açığın kapatılması, toplumsal barışın sağlanması.

4. Fakir-zengin yakınlaşması münasebetiyle, toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması.

5. Millî birlik bilincinin gerçekleştirilmesi.

6. Türk aile yapısının güçlendirilmesinin sağlanması.

 

dd. Ahlâkî (Etik) Amaçlar

1. Ailenin yapılan yardımlar sayesinde ahlâkî olmayan davranışlardan uzak durmasının sağlanması.

 

KARDEŞ AİLE SEÇİMİNDEKİ KISTASLAR

Projenin uygulama merhalesindeki bir ayağını oluşturan kardeş ailenin seçimi belli kıstaslara bağlıdır. Bu kıstaslar şöyle sıralanabilir:

1. Seçilecek ailenin fakir olması. Yani normal ölçülerde ailenin gelirinin giderini karşılayamamasıdır. Bu durumda olan aileler, kardeş aile seçimindeki kıstaslara uymaktadır.

2. Seçilecek ailenin miskin olması. Yani ailedeki fertlerin hiçbirinin aklen ve bedenen çalışacak durumda olmamasıdır.

3.  Seçilecek ailenin en az bir tane çocuğunun olması ve bu çocuğun ilköğretim yaşında olması.

4. Seçilecek ailenin evinin düzenli ve temiz olması. Yani ailenin yapılan yardımları yerinde ve zamanında kullanmasını bilmesi, israf etmemesi.

5. Ziyarete giden öğrencilerimizin bulaşıcı veya salgın hastalıklardan korunması amacıyla aile fertlerinden birisinin nefes yoluyla ya da dokunma yoluyla bulaşabilecek hastalıklardan birini taşımaması gerekmektedir. (Kızamık, kızamıkçık, kabakulak gibi çocuk hastalıkları, verem, tüberküloz, cilt hastalıkları v.b.)

NOT: Bulaşıcı veya salgın hastalığı olan ailelere okul aile birliği ayrıca yardım yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir.

 

KARDEŞ AİLE PROJESİ’NİN İŞLEYİŞ ŞEKLİ

1. Proje, 1 eğitim öğretim yılı içerisinde uygulanır.

2. Eğitim öğretim yılının birinci dönemi için Ekim – Ocak ayları arasında, ikinci dönemi için ise Şubat – Mayıs ayları arasında, her ayın son Çarşamba günü projenin uygulaması yapılır.

3.  Her sınıf için, belirlenen kıstaslara uygun bir kardeş aile seçilir.

4.  Her sınıf, sınıf öğretmeni, sınıf annesi ve gönüllü birkaç bayan veli ile, her ay dönüşümlü olarak sınıfın yarısıyla ‘Kardeş Aile Ziyareti’ni gerçekleştirir.

5.  Her öğretmen, ‘Kardeş Aile’sine gitmeden 3 gün önce, gidilecek kardeş ailesini telefonla arar.

6.  Her öğretmen, bir hafta önce ‘Kardeş Aile Ziyareti’ni öğrencilerine duyurur ve her ay için kardeş aileye azamî 200 YTL tutarındaki yardımını “Kalem logolu” zarfın içinde kapalı olarak aileye teslim eder.

7. Kardeş aileye gidemediği için zorunlu olarak okulda kalan öğrencilerin başında görevli öğretmenlerimiz bulunmaktadır.

8. Ziyaretten gelen öğrenciler sınıflarına geçerek, sınıf öğretmenleri, görevli öğretmenden sınıfı devralmaktadır.

9.  O ay ziyarete gidemeyen öğrencilerin de bu projeden faydalanıp, eğitim alabilmeleri için, ziyaretten gelen öğrenciler, duygu ve düşüncelerini, ziyarete gidemeyen arkadaşlarıyla paylaşarak duygudaşlığın kuvvetlendirilmesi sağlanmaktadır.

 


. Okunma Sayısı: 2511
İnsanî Erdemler Eğitim Programı